اعلام نرخ سوخت نیروگاهی در سال 1400

اعلام نرخ سوخت نیروگاهی در سال 1400

براساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ سوخت نیروگاه های کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ 100 ریال در سال 1400 تعیین گردید.

نرخ سوخت نیروگاهی، براساس بند 2-الف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (پیوست) که به تصویب هیئت وزیران رسید تعیین شده است.

آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور