خرده فروشی برق از طریققرارداد دو جانبه

به موجب مصوبه مورخ 1394/11/10  به شماره 145937ت 50999 هـ هیئت محترم وزیران، موضوع تسهیل امور مربوط به اتصال به شبکه، ترانزیت انرژی الکتریکی و تضمین تحویل برق و پشتیبانی قراردادهای دوجانبه از جمله وظایف و تعهدات وزارت نیرو به شمار می­رود. همچنین، مطابق مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 100/30/34585/99 مورخ 1399/2/9، مشترکین صنعتی با دیماند قراردادی بالای 5 مگاوات موظفند که برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه، انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق (شرکت های خرده فروش برق و نیروگاه ها) و یا بورس انرژی تامین نمایند. لذا موضوع تامین برق مشترکین از پشتوانه ها و حمایت های قانونی لازم برخوردار می باشد. مقصود از قرارداد دوجانبه تامین برق، مبادله مالی مستقیم بین یک عرضه کننده و یک مصرف کننده است. در حال حاضر، فقط مشترکین بالای 5 مگاوات بخش صنعت و معدن می توانند مصرف برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با عرضه کننده مورد نظر خود تامین کنند.


مزایای قراردادهای دوجانبه برایمشترکین صنعتی

انتخاب آگاهانه

امکان خرید برق از عرضه کننده مورد نظر خود

انعطاف در پرداخت

امکان پرداخت توافقی و منعطف

توجیه اقتصادی

کاهش هزینه های برق مصرفی مشترکین صنعتی

کاهش خاموشی های اجباری

قرار گرفتن مشترک صنعتی در اولویت آخر برنامه های مدیریت مصرف

تضمین پایداری

تضمین دریافت برق به صورت پایدار و مطمئن توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران

مجوزهای لازم طرفینبرای این طرح

پروانه خرده فروشی

الحاقیه قرارداد انشعاب