مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها از منابع تجدید پذیر و پاک ابلاغ شد

مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها از منابع تجدید پذیر و پاک ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها از منابع تجدید پذیر و پاک (موضوع مصوبه شماره 100/20/10786/1400 مورخ 16/1/1400 وزیر نیرو) توسط همایون حایری معاون برق و انرژی وزیر نیرو به منظور اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی، هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح شرایط و ضوابط استفاده از برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک غیر دولتی تازه تاسیس یا موجود دارای قرارداد برای تامین برق استخراج رمز امرز است.

بر اساس این دستورالعمل، قرارداد بین نیروگاه و مالک مرکز استخراج رمز ارز به عنوان “قرارداد دو جانبه” صرفاً پس از موافقت شرکت مدیریت شبکه جاري می شود و شرکت مدیریت شبکه متعهد به ترانزیت و پشتیبانی تأمین برق به مرکز استخراج رمز ارز براساس موافقتنامه”قرارداد دو جانبه” است.