استاندارد کیفی با ممیزی انرژی صنایع

ممیزی انرژی روشی مناسب برای تعیین فرصت های صرفه جویی انرژی در واحد صنعتی است که در آن وضعیت تولید، توزیع و مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود مصرف و کارایی انرژی در بخش های مختلف واحد ارائه می گردد. مهمترین مزیت اجرای ممیزی انرژی به دست آوردن شناسایی کافی از شرایط موجود و مقایسه و تعیین وضعیت آن نسبت به شرایط بهینه قابل حصول و نیز مشخص شدن روش اجرایی جهت ارتقا سیستم از شرایط موجود به شرایط بهینه خواهد بود.


مزایای ممیزی انرژی

گزارش های جامع

تعیین وضعیت راندمان کاری تجهیزات مصرف کننده انرژی

کاهش هزینه ها

کاهش هزینه های پرداختی قبوض انرژی

صرفه جویی انرژی

تعیین فرصت های صرفه جویی انرژی به همراه امکان سنجی های فنی و اقتصادی لازم

کاهش آلاینده

کاهش آلاینده های زیست محیطی