چهلمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق منتشر شد

چهلمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق منتشر شد

گسترش و پخش آب و برق پاسارگاد – چهلمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق توسط دفتر برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر منتشر شد.

چهلمین شماره ماهنامه شبکه انتقال برق به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ به صورت الکترونیکی توسط دفتر برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر منتشر شد.

صنایع بالای 5 مگاوات می توانند برق مصرفی خود را از خرده فروش ها و با بستن قرارداد دو جانبه و یا از طریق بورس انرژی تامین نماید.